Báo cáo tài chính

Tên văn bản Nội dung File đính kèm
Báo cáo tài chính Hợp nhất của Công ty mẹ - Tổng công ty HUD năm 2016

Báo cáo tài chính Hợp nhất của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - HUD, năm 2016.

file
Báo cáo tài chính của Công ty mẹ - Tổng công ty HUD năm 2016

Báo cáo Tài chính của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - Năm 2016

file
Báo cáo tài chính Hợp nhất của Công ty mẹ - Tổng công ty HUD năm 2015

Báo cáo tài chính Hợp nhất của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - HUD, năm 2015.

file
Báo cáo tài chính của Công ty mẹ - Tổng công ty HUD năm 2015

Báo cáo Tài chính của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - Năm 2015

file