Tin mới

 I.   CÔNG TY CON DO HUD SỞ HỮU 100% VỐN ĐIỀU LỆ:

1.  Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển nhà Kiên Giang, trụ sở chính tại Kiên Giang.

2.  Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị, trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

II.   CÔNG TY DO HUD SỞ HỮU TRÊN 50% VỐN ĐIỀU LỆ:

1.  Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1, trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

2.  Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2, trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

3.  Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3, trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

4.  Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD4, trụ sở chính tại tỉnh Thanh Hóa.

5.  Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6, trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

6.  Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8, trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

7.  Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị số 9, trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh.

8.  Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển bất động sản HUDLAND, trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

9.  Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà đô thị và khu thể thao giải trí, trụ sở tại thành phố Hà Nội.

10. Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nha Trang, trụ sở tại tỉnh Khánh Hòa.

11. Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng đô thị Việt Nam, trụ sở tại thành phố Hà Nội.

12. Công ty cổ phần Xi măng Sông Thao, trụ sở chính tại tỉnh Phú Thọ.

13. Công ty cổ phần Xi măng Đô Lương, trụ sở tại tỉnh Nghệ An.

14. Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng (HUD-ICC), trụ sở tại tỉnh Phú Thọ.

15. Công ty cổ phần Đầu tư Tam Đảo, trụ sở chính tại tỉnh Vĩnh Phúc.

16. Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng HUD.CIC, trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

17. Công ty cổ phần Phát triển nhà xã hội (HUD.VN.,JSC), trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

III.  CÔNG TY DO HUD GIỮ 50% VỐN ĐIỀU LỆ TRỞ XUỐNG (CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT):

1.  Công ty liên doanh JANADECO, trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

2.  Công ty liên doanh VINAPON, trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

3.  Công ty cổ phần TASCO, trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

4.  Công ty cổ phần Khách sạn và du lịch Bảo Việt, trụ sở chính tại tỉnh Bình Thuận.

5.  Công ty cổ phần Sài Gòn Rạch Giá, trụ sở chính tại tỉnh Kiên Giang.

6.  Công ty cổ phần Phát triển nhà và đô thị Phú Quốc, trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh.

7.  Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Phú Quốc, trụ sở chính tại tỉnh Kiên Giang.

8.  Quỹ đầu tư Việt Nam, trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.