Sitemap

Công ty HUD6 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công ty HUD6 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

05/05/2016

Ngày 27/4/2016, tại Hà Nội, Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Dự Đại hội, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) có: đồng chí Nguyễn Đức Hùng – Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc; Công ty HUD6 có: đồng chí Vũ Văn Sáng – Chủ tịch HĐQT; đồng chí Trương Thanh Huy – Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty HUD6; cùng các ủy viên HĐQT, Ban kiểm soát và đại diện các cổ đông tham dự.

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2015 và phương hướng triển khai kế hoạch SXKD năm 2016; Cổ tức năm 2015 và dự kiến cổ tức năm 2016…

Thay mặt HĐQT, đồng chí Trương Thanh Huy – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty HUD6 báo cáo Đại hội về sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng triển khai kế hoạch SXKD năm 2016. Năm 2015 Công ty HUD6 đã hoàn thành các kế hoạch với tổng doanh thu đat 56,02 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 12,58 tỷ đồng; chi trả cổ tức 10%. Đại hội cũng thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 với tổng doanh thu 97 tỷ đồng, lợi nhuận 13 tỷ đồng, cổ tức 10%/năm

Phát biểu với Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Hùng – thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty HUD đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên HUD6 đạt được trong năm 2015. Đồng chí thống nhất với báo cáo kế hoạch thực hiện năm 2016, các nội dung khác của Đại hội… và đề nghị CBCNV Công ty HUD6 duy trì sự đoàn kết, tạo sức mạnh, đặc biệt là triển khai các dự án đúng và vượt tiến độ đề ra là mấu chốt để đạt được kế hoạch sản suất kinh doanh của Công ty. Đồng chí cũng chỉ đạo, song song với việc triển khai các dự án theo kế hoạch như: dự án D2-CT2 Tây Nam hồ Linh Đàm; Công trình hỗn hợp C5-HH Việt Hưng…Ban lãnh đạo Công ty HUD6 cần tìm kiếm các dự án mới bên ngoài, tạo nguồn lực nhằm phát triển ổn định trong giai đoạn 2016 – 2020; giải quyết dứt điểm công tác thanh quyết toán các dự án đã hoàn thành.