Tên văn bản Nội dung File đính kèm
CV: 1837/HUD-XL

V/v Kiểm tra, báo cáo thực hiện công tác AT,VSLĐ - PCCN công tác Y tế 6 tháng đàu năm 2013

file
TB: 1764/TB-VP

Hội nghị giao ban triển khai kế hoạch SXKD tháng 6/2013

file
CV: 1681/HUD-XL

Về công tác phòng, chống thiên tai, bão, lụt và tìm kiếm

file
TB: 1679/HUD-ĐT

Lập báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2013

file
CV:1205/HUD-PCTT

V/v: phổ biến Mẫu hợp đồng theo thông tư 03/2013/TT-BXD ngày 02/4/2013 của Bộ Xây dựng

file
TT: 02/2013/TT-BXD

Thông tư Hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ

file
CV: 871/ HUD-KTKH

V/v: Áp dụng Mẫu hợp đồng mua bán căn hộ

file
CV: 883/HUD-PCTT

V/v: báo cáo tình hình triển khai và thực thi Luật Xây dựng

file
CV: 836/HUD-PCTT

V/v: Thực hiện công tác hội thảo tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật

file
TB: 45/HUD-ĐT

V/v: Lập dự toán dịch vụ đô thị năm 2013

file