- 17/11/2021

Tổng công ty HUD tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Chính phủ và Bộ Xây dựng, Thanh tra Bộ Xây dựng về công tác phòng, chống tham nhũng về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ph...

Xem thêm