(TTTT-HUD) Ngày 18/4/2011, Bộ Xây dựng đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-BXD về việc Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2011 và kế hoạch 5 năm (2011-2015) theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI trong các đơn vị thuộc ngành Xây dựng.

" />