Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, ngày 04/03/2011 Bộ Xây dựng đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-BXD yêu cầu các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc bộ, các tập đoàn, TCty Nhà nước do Bộ Xây dựng quản lý thực hiện những công việc cấp bách sau đây:

" />