Kế hoạch đầu thầu của Dự án được phân chia làm 07 gói thầu, tổng giá trị các gói thầu là trên 45,8 tỷ đồng.

" />